uto11202018

Azurirano09:27:09 PM

Font Size

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
Back Vi ste ovde: Naslovna Info Vesti Obrazovanje Предлог закона о уџбеницима

Предлог закона о уџбеницима

udzbenici

Предлог Закона о изменама и допунама закона о уџбеницима и другим наставним средствима

 

Члан 1.

У Закону о уџбеницима и другим наставним средствима  („Службени гласник РС” број 72/09), члану 1. став 1. после речи: „издавање” везник „и”  замењује се запетом, после речи: „избор” додају се речи: „и обезбеђивање”,  а речи: „уџбеничких комплета” замењују се речима: „других наставних средстава и помагала”.

Став 2. брише се.

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. речи: „у предшколској установи” замењују се речима: „за припремни предшколски програм”.

Досадашњи став 4. постаје став 3.

 

Члан 2.

Назив члана и члан 2. мењају се и гласе:

 

„Уџбеник, друго наставно средство и помагало

 

Члан 2.

Уџбеник је књига из које ученик учи, намењена вишегодишњој употреби.

Уџбеник је основно и обавезно дидактички обликовано наставно средство, у било ком облику или медију, које се користи у образовно-васпитном раду за стицање квалитетних знања, вештина, формирање вредносних ставова и развој интелектуалних способности ученика, чији су садржаји утврђени наставним планом и програмом и који је одобрен у складу са овим законом.

Радна свеска је друго наставно средство намењено једногодишњој употреби, програмски повезана са уџбеником, а која садржи задатке, вежбе или питања, који су обликовани на начин да ученик има могућност писања или цртања при решавању задатака или одговарању на питања.

Збирка задатака је друго наставно средство намењено вишегодишњој употреби, а која је избором задатака програмски и садржајно повезана са уџбеником.

Друга наставна средства су: речници, географски атлас, историјски атлас, карте, мапе, плакати, постери, збирке текстова, илустрације, нотни записи, зборници, аудио-визуелна средства, разне врсте електронских уџбеничких материјала, приручници за наставнике, тестови, друга наставна средства која се користе у припремном предшколском програму и др., а која су одобрена у складу са овим законом.

Помагала јесу друга помоћна наставна средства која се користе у образовно-васпитном раду деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Страни уџбеник је уџбеник који је штампан у страној држави и на страном језику.”

Члан 3.

            У члану 5. став 1. после речи: „правно” речи: „или физичко” бришу се.

 

Члан 4.

                   У члану 6. став 2. речи; „односно за одређене уџбеничке комплете − према врсти потреба деце и ученика,” бришу се.

       После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:

                   „Нивои образовања су предшколско, основно и средње образовање.                                    Области образовања су природно-математичка, друштвено-хуманистичка, медицинска, техничко-технолошка и уметничка.”

                    Досадашњи ст. 3−6. постају ст. 5−8.

 

Члан 5.

            У члану 9. став 4. мења се и гласи:

„План уџбеника доноси се истовремено са доношењем наставног плана и програма.”

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„Ако се врши измена или допуна наставног плана или програма мења се и постојећи план уџбеника, и то најкасније до 31. августа текуће године за наредну школску годину.”

У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. број: „4” замењује се бројем: „5”.

            Досадашњи став 6. постаје став 7.

 

 

Члан 6.

 

У члану 10. тачка 2) запета и речи: „односно састав уџбеничких комплета” бришу се.

У тачки 3) речи: „која чине уџбенички комплет” бришу се.

У тачки 4) запета и речи: „односно уџбенички комплет” бришу се.

 

 

Члан 7.

            У члану 15. став 1. реч: „одобрење” замењује се речју: „одобравање”, а после речи: „министарству” додају се запета и речи: „у два примерка,”.

            У ставу 3. реч: „три” замењује се речју: „четири”.

            У ставу 4. реч: „рукопис” замењује се речима: „три примерка рукописа”.

 

 

 

 

 

Члан 8.

У члану 16. став 2. број: „30” замењују се бројем: „45”, а после речи: „захтева” запета и речи: „о чему обавештава министарство” бришу се.

Ст. 3. и 4. мењају се и гласе:

 „Завод је обавезан да о достављању рукописа са позитивном или негативном стручном оценом квалитета рукописа обавести министарство и издавача у року од 45 дана од дана пријема захтева.

Надлежни савет дужан је да у року од 60 дана од дана добијања стручне оцене из Завода достави министру предлог за одобравање или одбијање одобрења рукописа уџбеника.”

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„Надлежни савет дужан је да у року од 60 дана од дана добијање негативне стручне оцене из Завода обавести издавача да је министру предложио одбијање одобрења рукописа уџбеника.”

Досадашњи став 5. постаје став 6.

 

Члан 9.

 

            У члану 18. ст. 1−3. мењају се и гласе:

„Издавач може да тражи од Националног просветног савета експертизу рукописа уџбеника, уколико није сагласан са предлогом надлежног савета.

Експертизу из става 1. овог члана издавач може тражити у року од 15 дана од дана добијања писаног обавештења надлежног савета о предлогу из става 1. овог члана.

 Ако сматра да је захтев оправдан Национални просветни савет, односно стручна комисија коју он образује, врши експертизу рукописа у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева издавача и о резултату експертизе у писаној форми обавештава издавача и министарство у року од 15 дана од дана извршене експертизе.”

 

Члан 10.

 

У члану 20. став 1. мења се и гласи:

„Министар, на предлог надлежног савета, доноси решење којим одобрава или одбија захтев за одобравање уџбеника.”

Ст. 3. и 4. бришу се.

 

Члан 11.

 

            После члана 20. додају се назив члана и члан 20а који гласе:

 

Надлежност за одобравање уџбеника на језику националне мањине

 

Члан 20а

 

Министар одобрава уџбеник на језицима националних мањина и за поједине предмете од интереса за националне мањине − на предлог Националног просветног савета и на основу претходне сагласности националног савета националне мањине, образованог у складу са законом.

Уџбеници које је министар одобрио за издавање на српском језику − после превода на језик и писмо националне мањине, одобравају се по прибављеној стручној оцени квалитета рукописа уџбеника коју даје Завод.

Издавач који подноси захтев за одобрење превода уџбеника из става 2. овог члана доставља министарству у два примерка:

1)      захтева за одобрење уџбеника;

2)      рукопис преведеног уџбеника;

3)      мишљење националног савета националне мањине;

4)      примерак уџбеника који је одобрен на српском језику.

Министар, може да одобри уџбеник за одговарајући предмет и разред који је у употреби у земљи матици и који је штампан на језику и писму припадника националне мањине, уз прибављено позитивно мишљење националног савета националне мањине и Завода.

Орган надлежан за послове образовања на територији аутономне покрајине, уз сагласност министра, на образложени предлог националног савета националне мањине, може да одобри уџбеник за одговарајући предмет и разред на територији аутономне покрајине, који је у употреби у земљи матици и који је штампан на језику и писму припадника националне мањине, уз прибављену претходну сагласност националног савета националне мањине и надлежног завода.”

 

 

Члан 12.

 

            У члану 22. став 1. мења се и гласи:

„Надлежни савет, у року од 30 дана од дана пријема стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, односно другог наставног средства предлаже министру његово одобравање, односно одбијање давања одобрења.”

Став 2. брише се.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст 2. и 3.

 

 

Члан 13.

 

                   У члану 26. додаје нови став 1. који гласи:

„Министар доноси решење о одбијању захтева за одобрење рукописа уџбеника у року од 15 дана од дана достављања обавештења Националног просветног савета о негативном резултату експертизе, обавештења да издавач није поднео захтев за експертизу у року из члана 18. став 2. овог закона или обавештења да је захтев за експертизу одбијен као неоправдан.”

У досадашњем ставу 1. који постаје став 2. у тачки 4) реч: „рецензију” замењује се речима: „имена рецензената издавача”.

Тачка 6) мења се и гласи:

„6) позив на образложену негативну стручну оцену квалитета рукописа уџбеника коју је дао Завод, негативну експертизу Националног просветног савета или обавештење да издавач није поднео захтев за експертизу у року из члана 18. став 2. овог закона, односно да је захтев за експертизу одбијен као неоправдан, или негативно мишљење Комисије за верску наставу, односно националног савета националне мањине, који се достављају у прилогу решења из става 1. овог члана и чине његов саставни део.”

       Досадашњи став 2. постаје став 3.

 

 

Члан 14.

 

У члану 28. у ставу 2. речи: „на образложен захтев одговарајућег стручног органа у школи,” бришу се.

Ст. 3. и 4. бришу се.

 

 

 

Члан 15.

 

            У члану 30. став 2. мења се и гласи:

 „Променом садржаја не сматра се:

1)      редактура текста;

2)       измене или допуне којима се исправљају грешке и омашке у

именима, називима, бројевима и илустрацијама;

3)      измене или допуне које настају из потребе да се изврши усклађивање са

променом прописа;

4)      измене и допуне новим званичним и научним подацима, уношењем

нових мерних јединица и других ознака.”

После става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Ново издање уџбеника, које садржи измене и допуне у складу са ставом 2.  овог члана, издавач је обавезан да достави Заводу.”

 

 

 

Члан 16.

 

            У члану 31.  ст. 3−6. мењају се и гласе:

„Национални савет националне мањине је дужан да обавести министарство о потреби за уџбеницима на језику националне мањине, и да достави потребне податке који се односе на: наслов одобреног уџбеника, назив издавача који издаје тај уџбеник, тираж потребног броја уџбеника и друге релевантне податке, најкасније до 1. октобра текуће године за наредну школску годину.

Национални просветни савет утврђује потребу  за уџбеницима за ученике са инвалидитетом и сметњама у развоју и дужан је да о томе министарству достави податке најкасније до 1. октобра текуће године за наредну школску годину.

Нискотиражне уџбенике чије издавање није предвидео ниједан издавач, јавни издавач дужан је да обезбеди из средстава издавача за нискотиражне уџбенике који се обезбеђују у складу са чланом 32. став 1. тачка 4. овог закона.

Ближе услове у погледу врсте и броја нискотиражних уџбеника, елемената за утврђивање цене продаје, обезбеђивање средстава за њихово издавање и других питања од значаја за нискотиражне уџбенике прописује министар.”

Ст. 7. и 8. бришу се.

 

 

Члан 17.

 

После члана 31. додају се назив члана и члан 31а који гласе:

„Финансирање уџбеника средствима републичког буџета

 

Члан 31а

 

            Влада, у складу са расположивим средствима републичког буџета, за сваку школску годину доноси одлуку о финансирању, односно суфинансирању набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, којом утврђује које ће уџбенике и друга наставна средства набавити, услове и критеријуме на основу којих ће се остварити право на њихово финансирање, односно суфинансирање и услове и критеријуме поделе, начина коришћења и замене коришћених уџбеника и других наставних средстава.”

 

Члан 18.

 

            Назив члана 35. мења се и гласи:

 „Каталог одобрених уџбеника”.

            У ставу 1. речи: „31. јануара” замењују се речима: „1. маја”.

            После става 2. додаје се став 3. који гласи:

            „Каталог се објављује и редовно ажурира на званичној интернет страници министарства.”

Члан 19.

 

            У члану 36. став 2. речи: „од наредне школске године,” бришу се.

  У ставу 3. речи: „предшколској установи” замењују се речима: „припремном предшколском програму”.

 

 

Члан 20.

            У члану 39. став 4. брише се.

 

Члан 21.

            У члану 40. став 4. брише се.

 

Члан 22.

 

Уџбеници који су одобрени за употребу на основу Правилника о програму огледа за издавање уџбеника, других наставних средстава и уџбеничких комплета за седми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник”, број 7/09), остају у употреби.

 

 

Члан 23.

 

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 24.

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Wikipedia

Wikipedia
Slobodna enciklopedija

Biblioteka

Digitalna biblioteka
Digitalna narodna biblioteka Srbije

Obrazovni sajtovi

Obrazovni sajtovi
Obrazovni sajtovi na srpskom jeziku

Educational websites

Educational websites
Obrazovni sajtovi na engleskom jeziku

Google earth »

Google earth
Google earth online
 

E-učenje

Elektronsko učenjee-learning

E-učenje je korištenje multimedije i Interneta u svrhu poboljšanja kvaliteta učenja omogućavanjem pristupa udaljenim izvorima i uslugama i omogućavanjem saradnje i komunikacije i na daljinu